Európai Unió - Európai Szociális Alap

Adatvédelem

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással ezúton tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Adatkezelő megnevezése: Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.: 09-10-000451

Adatkezelő székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. II/3.

Adatkezelő e-elérhetősége:

Központi iroda

4026 Debrecen, Hatvan u. 39. II/3.

Telefonszám: 06-52/501-991 Fax: 06-52/501-990

E-mail: pannon@pannonguard.hu

 

Távfelügyeleti központ

4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 68.

Telefonszám: 06-52/561-302 Fax.: 06-52/561-303

E-mail: felugyelet@pannonguard.hu

 

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (DPO) NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

Adatvédelmi tisztviselő: Bánhidi József László

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: banhidi.jozsef@pannonguard.hu

Pannon Guard Zrt.

4026 Debrecen Hatvan utca 39.2/3. 

A Társaság szolgáltatási tevékenységei az alábbiak:

- élőerős őrzés

- rendezvénybiztosítás

- pénz-és értékszállítás, - őrzés, biztonsági tárolás

- távfelügyelet:

• járműfelügyelet,

• e-útdíj,

• riasztórendszer távfelügyelete,

• szociális távfelügyelet,

• liftfelügyelet,

- takarítás, parkgondozás

- betegszállítás

- magánnyomozás, információgyűjtés

- közlekedésbiztonságot támogató szolgáltatás

- könyvelés

- felnőttképzés

- egyéb szolgáltatások:

a) lőszermentesítés, aknakutatás, bombariadó lereagálása

b) vagyon-, tűz és munkavédelmi szempontból történő átvilágítás

 

Élőerős őrzés

A vagyonvédelmi tevékenység jogi alapja a Polgári Törvénykönyv, amely szabályozza a tulajdonos tulajdonláshoz, birtokláshoz való jogát és szavatolja a birtokvédelemhez fűződő jogosultságát, valamint a 2005. évi CXXXIII. törvény, amely a vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenység működésének jogi kereteit határozza meg. A Társaság és a vagyonvédelmi tevékenységet végző személy- és vagyonőrök mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Az élőerős őrzési tevékenység ellátás során a Társaság adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó részletszabályokat az egyes megbízókkal kötött adatfeldolgozói szerződések tartalmazzák.

 

Rendezvénybiztosítás

A Társaság a szolgáltatási területén évek óta végzi olyan tömegrendezvények biztosítását, amelyek jelentős vagyonőri létszámot igényelnek. A rendezvények biztosítását a következő jogszabályoknak megfelelve, az elkészített biztonsági terv alapján végzi a Társaság:

a) a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

b) a 23/2011. (III.08.) számú kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

c) 175/2003. (X.28.) kormányrendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

A rendezvénybiztosítási tevékenység ellátása során - hasonlóan az élőerős őrzési szolgáltatáshoz - a Társaság adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó részletszabályokat az egyes megbízókkal kötött adatfeldolgozói szerződések tartalmazzák.

 

Pénz- és értékszállítás, -őrzés, biztonsági tárolás

A Társaság a komplex vagyonvédelmi tevékenységén belül a pénz- és értékszállítási, valamint értékőrzési feladatok végzése során is arra törekszik, hogy a megbízó igényeit a vonatkozó jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően hajtsa végre.

A vagyonvédelemnek ez a speciális területe fokozott biztonsági kockázatot rejt magában, ehhez a Társaság a legkorszerűbb MABISZ GI. minősítésű értéktárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a 70.000 000 Ft értékösszegig történő biztonsági tárolást.

A Társaság a partnereitől begyűjtött készpénzt, illetve nagy értékű vagyontárgyakat diszkrét vagyonvédelmi módszerek alkalmazásával és a feltételezhető káresemények elkerülésére egy 24 órás diszpécserszolgálattal figyelt távfelügyeleti központra kapcsolt biztonságos helyre szállítja.

A tevékenység során kiemelten kezeli a pénzszállító flotta hatékony védelmét, ezért a gépjárművek mindegyike a szakmai előírásoknak megfelelő, az értékszállításra kialakított trezorral, GPS helymeghatározó járműfelügyelettel, valamint gyújtás-blokkolási rendszerrel rendelkezik.

A diszpécserek a GPS rendszer segítségével folyamatosan kontrollálják az éppen munkában lévő pénzszállító gépjárművek mozgását.

Az értékszállítási feladatokat magasan képzett fegyveres vagyonőrök végzik, akik a több éves munkájuk alapján kiválasztva erkölcsileg maximálisan megbízhatóak, valamint szakmailag rendkívül képzettek. Ezen a területen dolgozó munkavállalók szakmai felkészítése és továbbképzése a Társaság által folyamatosan biztosított.

Ezen tevékenység ellátása során a Társaság személyes adatkezelést nem végez.

 

Könyvelés

A könyvelési szolgáltatás ellátása során a Társaság adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó részletszabályokat az egyes megbízókkal kötött adatfeldolgozói szerződések tartalmazzák.

 

Liftfelügyelet

Ezen tevékenység ellátása során a Társaság személyes adatkezelést nem végez.

 

Takarítás, parkgondozás

Ezen tevékenység ellátása során a Társaság személyes adatkezelést nem végez.

 

Egyéb szolgáltatások

a) lőszermentesítés, aknakutatás, bombariadó lereagálása

b) vagyon-, tűz- és munkavédelmi szempontból történő átvilágítás

Ezen tevékenységek ellátása során személyes adatok kezelését nem valósítja meg a Társaság.

 

Járműfelügyeleti szolgáltatás során megvalósított adatkezelés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

szolgáltatási tevékenység ellátása, lopásvédelem biztosítása, gépjárművek műszaki távfelügyelete

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződésben vállalat kötelezettségek teljesítése

KEZELT ADATOK KÖRE:

a megbízó neve, címe, elérhetőségei, valamint a gépjármű földrajzi helyzete, egyéb műszaki adatok

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a szerződés megszűnését követő 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A járműfelügyeleti rendszer beüzemelését követően a Társaság távfelügyeleti szerződést köt Önnel, mint megrendelővel.

A szerződéskötést követően a diszpécserközpont a nap 24 órájában folyamatosan figyeli és ellenőrzi az Ön gépjárművének működését, valamint a beérkezett jelzéshez hozzárendelt feladat szerint azonnal intézkedik.

Ön bármikor, távolról is betekinthet a távfelügyelet működésébe Internet vagy WAP segítségével.

Külön kérésre a hónap utolsó napján a Társaság kimutatást készít a beérkezett jelzésekről, intézkedésekről, amelyeket írásban e-mail, fax vagy levél formában továbbít az Ön részére.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

 

RIASZTÓRENDSZER TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

szolgáltatási tevékenységgel összefüggő adatkezelés, amelynek célja a megbízó címére történő kivonulás riasztás esetén

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződésben vállalat kötelezettségek teljesítése

KEZELT ADATOK KÖRE:

a megbízó neve, címe, elérhetőségei, valamint a riasztást bejelentő személy neve, elérhetősége

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a szerződés megszűnését követő 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A távfelügyeleti szolgáltatás során az Ön riasztása esetén kivonulás történik az Ön által megadott címre.

A szolgáltatás igénybevételéhez a szerződéskötés szükséges. A szerződésben az Ön adatai kerülnek rögzítésre.

Riasztás esetén az igény szerinti jelzéseket a helyszínen a Társaságunk alkalmazottai ellenőrzik, megvizsgálják a riasztás okát és ezek alapján megteszik a szükséges intézkedéseket (pl.: behatolók elfogása, helyszín biztosítása, a hatóságok és az ügyfél értesítése).

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

 

SZOCIÁLIS TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

szolgáltatási tevékenységgel összefüggő adatkezelés, melynek célja kedvezményezett részére segítségnyújtás és egészségügyi ellátása, kivonulás a megadott címre.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződésben vállalat kötelezettségek teljesítése

Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok kezelésére az alábbi kivételszabály figyelembe vételével jogosult Társaságunk:

GDPR 9. cikk (2) h) az adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

KEZELT ADATOK KÖRE:

név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, személyigazolvány szám, TAJ szám, lakóhely, telefonszám, fax szám, adóazonosító szám, számlaszám, állampolgárság, a szolgáltatás helyéül szolgáló ingatlan használatának jogcíme, gondnokság alatt áll–e, vagy sem, aláírás

Kedvezményezett adatai: név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, állampolgársága, a szolgáltatás helyéül szolgáló ingatlan használatának jogcíme, gondnokság alatt áll-e, vagy sem. Egészségügyi állapotára vonatkozó adatok. Továbbá a szolgáltatás helyének adatai, úgymint: cím, a bejáraton feltüntetett név, a készülék telefonszáma, egyéb telefonszám, az ingatlan típusa, az ingatlan megközelíthetősége, háziállatokra vonatkozó adatok, továbbá egyéb, a szolgáltatás szempontjából fontos adatok.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a szerződés megszűnését követő 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A szociális távfelügyeleti szolgáltatás 24 órás egészségügyi és vészjelző szolgáltatás idősek, egyedülállók és betegek részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez a szerződő felek megállapodást kötnek, amelyben a megrendelő adatain kívül – amennyiben nem azonos – a kedvezményezett adatai is szerepelnek.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

 

BETEGSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

betegszállítási tevékenység ellátása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése

a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (2) a) bekezdése és (3)

Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok kezelésére az alábbi kivételszabály figyelembe vételével jogosult Társaságunk:

GDPR 9. cikk (2) h) az adatkezelés megelőző egészségügyi célokból, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében.

KEZELT ADATOK KÖRE:

betegszállító adatlapon szereplő adatok

A beteg neve: .

Születési dátuma:

TAJ:

Lakcím irányítószámmal:

Diagnózis:

Szállítandó:

honnan

hová

A megrendelő orvos neve, pecsétszáma:

munkahelye, azonosító kódja:

A megrendelés időpontja: _____ év ___________ hó _____ nap _____ óra ___ perc

Kíséret:

a) betegkísérő __

b) kíséretet nem igényel

Szállítás módja:

ülve

fekve

Sürgőssége:

a) 6 órán belüli__

b) 24 órán belüli__

c) meghatározott időpontra

kért, illetve tervezett

időpontban történő

ismétlődő ___

Időre kért szállításnál: a beérkezés ideje ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc

Térítési kategória:

- magyar biztosítás alapján végzett ellátás

- magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

- államközi szerződés alapján végzett ellátás

- egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása

- magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

- külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)

- befogadott külföldi állampolgár

- menekült, menedékes státuszt kérelmező

- elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás

Költségviselő:

- a beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás

- NEAK

- Egyéb

A gépkocsi rendszáma:

ápoló/betegkísérő neve:

gépkocsivezető neve:

A kivonulás adatai

- Állomásra érkezéskor

- Átadás helyére érkezéskor

- Helyszínről induláskor

- A beteg felvételi helyére érkezéskor

- Állomásról induláskor

A szállítás típusai:

egyedi

kapcsolt

A szállítás dátuma:

____ év __ hó __ nap __ perc

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a szerződés megszűnését követő 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGOT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

parkolási szabályokat megsértő gépjárművek elszállítása, valamint a tulajdonos részére történő kiadása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek

KEZELT ADATOK KÖRE:

név, lakcím, rendszám, forgalmi engedély, vezetői engedély száma, rendszám

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

az adatrögzítést követő 5 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A Debreceni Közterület Felügyelet megbízásából a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. közreműködőként gépjármű kerékbilincselési, elszállítási és őrzési feladatokat lát el közlekedésbiztonsági céllal Debrecen területén.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

− tiltakozhat az adatkezelés ellen

 

MAGÁNNYOMOZÓI SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

megbízási szerződésben rögzített feladatok ellátása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése

KEZELT ADATOK KÖRE:

a szerződésben rögzített adatok (név, cím, elérhetőségi adatok)

A magánnyomozás során a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. saját megfigyelése alapján a megfigyelt személyről feljegyzésében rögzített, illetve közhiteles nyilvántartásokból megszerzett adatokat Megbízó részére átadja, azonban az adatkezelési szabályozás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § - ban rögzített feltételek, [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] szabályok miatt a fotó és videó felvételek felhasználása, átadása korlátozások alá esik, így azokba a Megbízó részére csak betekintést áll módunkban biztosítani, valamint amennyiben a Megbízó büntető, polgári vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezése mellett dönt, akkor a felételek átadásáról a vizsgálatot folytató hatóság felé a magánnyomozó gondoskodik.

Felhívjuk Megbízónk figyelmét, hogy részére valamennyi átadott adat, információ jogszerű kezeléséért, felhasználásáért a Megbízó felel.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-t, úgy Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a szerződés megszűnését követő 8 év

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-nek már nincs rá szüksége,

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

− élhet adathordozhatósághoz való jogával

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

 

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Állásra ajánló személy részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Állásra ajánlott személy részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Gyermekek után járó pótszabadságot igénylők részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - A családi adókedvezményt igénylő munkavállalók részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - A családi adókedvezmény igénylése során érintett hozzátartozók részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Első házasok kedvezményét igénylők részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Első házasok kedvezményét igénylő házastárs részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - A személyi adókedvezményt igénylők részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Járműfelügyelettel kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Riasztó távfelügyelettel kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Szociális távfelügyelettel kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Betegszállítással kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Közlekedésbiztonságot támogató szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Személy- és vagyonőr képzéssel kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Transzfer szolgáltatásra szerződött partnerek részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Transzfer szolgáltatást igénybe vevők részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Elektronikus megfigyelőrendszerrel megvalósított adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Honlappal összefüggő adatkezelésben résztvevők részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - A szerződéses partnerek részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Megváltozott munkaképességű munkavállalók részére

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Céges gépjárművek használatával kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás - Elektronikus kulcsokkal, beléptetéssel összefüggő adatkezelésről

 

Debrecen, 2022.01.18.

Bánhidi József